Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vironkielisen opetuksen seura ry ja kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

2. Toiminnan tarkoitus ja toiminta

Seuran toiminta on edistää ja tukea vironkielistä opetusta Suomessa, tarkoituksena Suomessa oleskelevien virolaisten kulttuurisen identiteetin säilyttäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseen seura järjestää jäsenilleen, yleisölle tai yhteisöille tarkoitettuja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä, jäsenmatkoja, kielikursseja, näyttelyitä ja musiikkitilaisuuksia. Seura voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Seura voi myöntää stipendejä.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka hyväksymisen jälkeen maksaa seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Johtokunta voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi myös Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaiden kansalaisia.

Seura voi kutsua:
kannattaja- ja ainaisjäseniksi henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät seuran tarkoitusperät sekä kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran tarkoitusperiä vastaavassa toiminnassa.

Seuran varsinaiset jäsenet sekä kannattaja- ja ainaisjäsenet suorittavat seuralle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään seuran vuosikokouksessa. *

* Kullekin jäsenryhmälle erikseen

Mikäli jäsen ei enää täytä tässä pykälässä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä, toteaa hallitus päätöksellään hänen jäsenyytensä päättyneeksi.

4. Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään kolmekymmentä muuta jäsentä. Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joka osallistuu hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon lyhyesti merkitään käsitellyt ja päätetyt asiat.

5. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • toimia seuran tarkoitusperien edistämiseksi;
 • kutsua seurakokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 • toimeenpanna kokousten tekemät päätökset;
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 • pitää seuran jäsenluetteloa sekä hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta;
 • ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa;
 • vahvistaa julkaisutoiminnan tilaus- ja ilmoitusmaksut;
 • hoitaa seuran juoksevat asiat.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi havaitsemiaan työ- ja muita valiokuntia toimimaan alaisenaan.

6. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin.

7. Tilit

Seuran toiminta- ja tilikausi on syyskuun 1 päivästä elokuun 31 päivään. Kirjanpito, tilinpäätös ja hallinnon tarkastukselle tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle toimintakauden päättymistä seuraavan lokakuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan tilintarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet;
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Muita seuran kokouksia voidaan pitää hallituksen kutsusta tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoittamansa asiaa varten sitä hallitukselta pyytäessä.

9. Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran jäsenet kutsutaan kokoukseen henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostitse vähintään 10 päivää aikaisemmin. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko samalla tavalla tai seuran julkaisutoiminnan välityksellä.

Äänestyksessä on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjoilla jäsen voi äänestää korkeintaan kymmenellä osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kannattaja-, ainais- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö lukuun ottamatta sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevia päätöksiä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku läsnä olevista vaadi lippuäänestystä.

10. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Muutosehdotukset on saatettava 9. pykälässä mainitulla tavalla seuran jäsenistön tietoon vähintään kolmekymmentä päivää ennen vuosikokousta. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran tarkoitusperiä edistävään toimintaan.